Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to open new tab page instead of homepage when opening new window

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cipscis

more options

Hi, I've just switched to Firefox and I've been customising settings to make it work the way I like.

I prefer having my browser open a blank page whenever I open a new tab or a new window. I've noticed that Firefox opens my homepage when I open a new window, and unfortunately I'm not able to set that to a blank page on my work computer because my employer controls what I have set as my homepage.

Is there any way I can configure Firefox to open my new tab page, or a blank page, when I open a new window, instead of opening my homepage?

Hi, I've just switched to Firefox and I've been customising settings to make it work the way I like. I prefer having my browser open a blank page whenever I open a new tab or a new window. I've noticed that Firefox opens my homepage when I open a new window, and unfortunately I'm not able to set that to a blank page on my work computer because my employer controls what I have set as my homepage. Is there any way I can configure Firefox to open my new tab page, or a blank page, when I open a new window, instead of opening my homepage?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can't change that Firefox opens the homepage(s) when you open a new window. If you can't change the homepage then you possibly can use a bookmark (e.g. about:blank) and hold the Shift key down and left-click to force opening this bookmark in a new window.

Hữu ích?

more options

Oh well, I thought that might be the case. Thanks for confirming at least.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.