Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube background screen all white

  • 9 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi larryadow

more options

Hi friends. We have had some recent power outages when everything was back up running my youtube screen only shows the video but everything else is white. I will try to attach a screenshot.

I am running an iMac with system Sonoma 14.4.1 installed.

I have used Firefox for over 10 years with no problems.

York Maine [removed phone# from public]

Hi friends. We have had some recent power outages when everything was back up running my youtube screen only shows the video but everything else is white. I will try to attach a screenshot. I am running an iMac with system Sonoma 14.4.1 installed. I have used Firefox for over 10 years with no problems. York Maine [removed phone# from public]
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

Giải pháp được chọn

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Try clearing site cookies.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

I cleared all site cookies and it did not correct the problem.

I don't see Troubleshoot Mode in the settings.

Hữu ích?

more options

Try holding down the Option key while starting Firefox to get into Troubleshoot Mode.

Hữu ích?

more options

It does the same thing in Troubleshoot Mode.

Larry

Hữu ích?

more options

Try changing DNS over HTTPS (DoH) to "Off" or "Max Protection" and in Connection Settings change "Use system proxy settings" to "No proxy".

Hữu ích?

more options

Changed DNS over HTTPS (DoH) to off and then to Max with no change. Also changed Connection Settings to system proxy settings with no change....... Still baffled

I have attached a screenshot.

Larry

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Hữu ích?

more options

Wow! That worked. What could have caused that to happen? Something got corrupted??

Thanks, Larry

Hữu ích?

more options

To clarify, I refreshed my profile.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.