Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

easeus.com shows up as a session opened by Firefox in task manager (performance tab)

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello support staff. Here are the specifics ...

1. I installed undelete software from easeus.com 2. Uninstalled the above software 3. In Win10 Task manager under the Performance--Resource Monitor--Network option, saw firefox had a session opened with easeus.com

4. Windows defender shows nothing abnormal. 5. Removed all entries for easeus in registry. 6. Unistalled firefox and reinstalled it. 7. Start firefox and go to some site. 8. Firefox again has a open session with easeus.com in the Task manager.

9. Installed Chrome. No such session with easeus.com on Chrome under Task manager.

10. Issue at 3. pops up whenever I start firefox AND start browsing a site.

Help.

Hello support staff. Here are the specifics ... 1. I installed undelete software from easeus.com 2. Uninstalled the above software 3. In Win10 Task manager under the Performance--Resource Monitor--Network option, saw firefox had a session opened with easeus.com 4. Windows defender shows nothing abnormal. 5. Removed all entries for easeus in registry. 6. Unistalled firefox and reinstalled it. 7. Start firefox and go to some site. 8. Firefox again has a open session with easeus.com in the Task manager. 9. Installed Chrome. No such session with easeus.com on Chrome under Task manager. 10. Issue at 3. pops up whenever I start firefox AND start browsing a site. Help.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You can visit about:processes in the address bar (Shift+Esc) to get more details.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

You can remove all data stored in Firefox for a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be careful. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose, make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website, data for that website will be saved once again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.