Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to delete a package of password

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Hi, I have a lot (+1600) password stored in my profile and i would like to clean its and delete olds ones. So i look for an utility or an extension to mark only those i want to delete (or keep).

Can i make an export to csv file, open it with excel (or something else) delete these unused, save the new csv, delete all password in firefox, and import the new csv ? Have i to make an new synchronisation in all my pc,tabs,phones after deconnexion on its? Many thanks for help JP from France

Hi, I have a lot (+1600) password stored in my profile and i would like to clean its and delete olds ones. So i look for an utility or an extension to mark only those i want to delete (or keep). Can i make an export to csv file, open it with excel (or something else) delete these unused, save the new csv, delete all password in firefox, and import the new csv ? Have i to make an new synchronisation in all my pc,tabs,phones after deconnexion on its? Many thanks for help JP from France

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.