Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox UI language

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi lizzie.l.2.00

more options

I use Firefox in French... but lately, the contextual menu when right-clicking on a web page shows in English. The contextual menu when right-clicking on the Menu bar or Bookmarks toolbar, is partly in French, but with a section in English (the Menu bar)... sometimes, the Menu bar switches to English (I can't seem to isolate what makes it switch or switch back). Other menus show in French and setting for language is set to French.

Is there something I can do to fix this?

Firefox 124.0.1 (64 bits) on Windows 11

I use Firefox in French... but lately, the contextual menu when right-clicking on a web page shows in English. The contextual menu when right-clicking on the Menu bar or Bookmarks toolbar, is partly in French, but with a section in English (the Menu bar)... sometimes, the Menu bar switches to English (I can't seem to isolate what makes it switch or switch back). Other menus show in French and setting for language is set to French. Is there something I can do to fix this? Firefox 124.0.1 (64 bits) on Windows 11

Giải pháp được chọn

You can try "Clear the startup cache..." via the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can try "Clear the startup cache..." via the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

Hữu ích?

more options

Thank you so much. It worked.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.