Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloading language data for offline translation

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I download language data for translating on a machine that is not connected to the internet?

I already followed the instructions here to download an offline firefox installer: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

and I downloaded the language packs I want here: https://releases.mozilla.org/pub/firefox/releases/124.0/win64/xpi/

and I followed the instructions here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/deploying-firefox-language-packs

But translation still doesn't work. I even manually installed the "*.xpi" packs into the browser. I can see in Firefox's settings that it thinks the packs are installed, and it offers to translate pages it detects are in a different language, but translation fails. I noticed that the language packs are smaller than I would have expected - smaller than 1MB. Is there a way to download the language data that is needed for offline translations?

Thank you!

How do I download language data for translating on a machine that is not connected to the internet? I already followed the instructions here to download an offline firefox installer: https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release and I downloaded the language packs I want here: https://releases.mozilla.org/pub/firefox/releases/124.0/win64/xpi/ and I followed the instructions here: https://support.mozilla.org/en-US/kb/deploying-firefox-language-packs But translation still doesn't work. I even manually installed the "*.xpi" packs into the browser. I can see in Firefox's settings that it thinks the packs are installed, and it offers to translate pages it detects are in a different language, but translation fails. I noticed that the language packs are smaller than I would have expected - smaller than 1MB. Is there a way to download the language data that is needed for offline translations? Thank you!

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A language pack contains string translations for the Firefox user interface and doesn't have anything to do with the new website-translation.

You can find the website language files listed in the translations-models.json file.

See also:

I see the files in the disk cache (about:cache), so I'm not sure if Firefox download them only once or each time you use them in a session and if you can use them without an internet connection as files get downloaded from Remote Settings.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.