Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browser tab active no longer indicated

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Any longer nothing shows which browser tab is active. I have to click around on the tabs to find which one is active -- I can no longer tell just by looking.

Any longer nothing shows which browser tab is active. I have to click around on the tabs to find which one is active -- I can no longer tell just by looking.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can search the Add-ons website for a theme that works for you.

Note that you can click the down arrow at the right end of the Tab bar to open the Tab Manager (List all tabs) panel, the current tab is bolded in this panel.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.