Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox doesn't show which tab is active

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kenneth Keen

more options

In firefox 1230 I can't see which tab is active because it has been improved. is that such a great idea -I know it makes us fiddle around for longer and if that is the intention then no one will want to change it except me.

In firefox 1230 I can't see which tab is active because it has been improved. is that such a great idea -I know it makes us fiddle around for longer and if that is the intention then no one will want to change it except me.

Giải pháp được chọn

Thanks cor-el, solved the problem. I chose soft cosmos ;-) and I can now see a nice bright green ring around the chosen Tab, essential for when working on a macBook-air in the sun.... And this add-on/themes area is fairly new to me but good to see all the offerings. You restore my faith in community work. Transparency is the goal, isn't it ;-)

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I don't want to use'coloured tabs etc as this apparantly then steals my data. Can we not just fix this so that the active tab is highlit? It is not rocket science after all. Or do you advise to install Opera as I want to get moving and not waste any more time?

Hữu ích?

more options

Can you find a theme that works better for you ?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thanks cor-el, solved the problem. I chose soft cosmos ;-) and I can now see a nice bright green ring around the chosen Tab, essential for when working on a macBook-air in the sun.... And this add-on/themes area is fairly new to me but good to see all the offerings. You restore my faith in community work. Transparency is the goal, isn't it ;-)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.