Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to find blocklist

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I accidentally blocklisted Tumblr - and the popup says to go to options, but when I look, there is nowhere for me to remove Tumblr from the blocklist nor can I find the blocklist itself.

I accidentally blocklisted Tumblr - and the popup says to go to options, but when I look, there is nowhere for me to remove Tumblr from the blocklist nor can I find the blocklist itself.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you block Tumblr in a content blocking extension or in Firefox? For Firefox, you can possibly use "Forget About This Site" if you do not know where you blocked this website. You can check if you see the permission icon in the address bar and remove exceptions. See also "Tools -> Page Info -> Permissions":

If you have content blocking extensions then you should check their settings or click their icon on the Navigation Toolbar when the website is open in a tab.


You can remove all data stored in Firefox for a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be careful. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose, make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website, data for that website will be saved once again.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.