Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox opens only from taskbar icon not from desktop icon

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Firefox opens only by clicking the taskbar icon , not from the desktop icon or even double-clicking the program "firefox.exe" itself in the Firefox directory.

Thank you in advance for your help

Firefox opens '''only by clicking the taskbar icon''' , not from the desktop icon or even double-clicking the program "firefox.exe" itself in the Firefox directory. Thank you in advance for your help

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.