Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Break in Firefox email to links in web

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
more options

when I click on links to take me to website through my email in Thunderbird that I will get an error message that reads "we could not verify the certificate, reason=wronghost"

Do you get the error in Thunderbird or in the browser? What browser?

   But, if I copy link and copy into browser it works fine. 

Is that the same browser as the one which opens when you click the link in Thunderbird (a.k.a. your default browser)?

In answer to these questions: I use Chrome or Duck Duck Go. Duck Duck Go is my default browser. If I copy and paste link from email in browser it opens, but if I click on link in email I get the error message above. Also when you reply the email is a do not reply email so I can't reply back. Please include a good email so I can answer any questions you may have. Thank you

when I click on links to take me to website through my email in Thunderbird that I will get an error message that reads "we could not verify the certificate, reason=wronghost" Do you get the error in Thunderbird or in the browser? What browser? But, if I copy link and copy into browser it works fine. Is that the same browser as the one which opens when you click the link in Thunderbird (a.k.a. your default browser)? In answer to these questions: I use Chrome or Duck Duck Go. Duck Duck Go is my default browser. If I copy and paste link from email in browser it opens, but if I click on link in email I get the error message above. Also when you reply the email is a do not reply email so I can't reply back. Please include a good email so I can answer any questions you may have. Thank you

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.