Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to paste screenshot into Google Translate

  • 2 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Patrick R.

more options

When I try to screenshot (Windows+Shift+S) and paste the screenshot into Google Translate, I get the error message:

Unable to paste from clipboard right now. Try copying the image again.

This functionality works in every other browser I've tried (Chrome, Edge, Brave, Opera GX), so it's not a Google problem, I don't think.

When I try to screenshot (Windows+Shift+S) and paste the screenshot into Google Translate, I get the error message: ''Unable to paste from clipboard right now. Try copying the image again.'' This functionality works in every other browser I've tried (Chrome, Edge, Brave, Opera GX), so it's not a Google problem, I don't think.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Giving websites direct access to your clipboard is dangerous.

Current support is experimental, you can enable it by changing dom.events.asyncClipboard.clipboardItem to true in about:config and use the "Paste" context menu to confirm the action.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Giving websites direct access to your clipboard is dangerous.

Current support is experimental, you can enable it by changing dom.events.asyncClipboard.clipboardItem to true in about:config and use the "Paste" context menu to confirm the action.

Hữu ích?

more options

Perfect, that solved it. Interestingly, the "Paste" context item appears on a completely different screen than my browser... but it works. Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.