Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Touch keyboard not working with firefox

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hi,

I have windows 11 pro 23H2 and latest Firefox installed. I have no keyboard attached to computer and when I touch the adress bar nothing happens, touch keyboard does not show up. I tried with 3 different computers. Edge and Chrome works and shows the touch keyboard. Any suggestions or is there a bug?

Hi, I have windows 11 pro 23H2 and latest Firefox installed. I have no keyboard attached to computer and when I touch the adress bar nothing happens, touch keyboard does not show up. I tried with 3 different computers. Edge and Chrome works and shows the touch keyboard. Any suggestions or is there a bug?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello,

  1. Click the menu button Fx89menuButton, click on Help and select More troubleshooting information.
  2. Go to the Important Modified Preferences section.
  3. Do you see ui.osk.debug.keyboardDisplayReason there? What's the value of it?

Hữu ích?

more options

Hi,

It says "IKPOS: Keyboard presence confirmed."

Hữu ích?

more options

It looks like a bug 1754973 to me.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.