Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update 123.0 deleted all my data from logins.json. backups are corrupted

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
more options

Update 123.0 deleted all my firefox data from logins.json. backup files are corrupted or have no data. No support article suggestions have worked. The .json files indicate that there is data, but appears blank in notepad, and wont load in json reader in firefox

I do not use SVG

Update 123.0 deleted all my firefox data from logins.json. backup files are corrupted or have no data. No support article suggestions have worked. The .json files indicate that there is data, but appears blank in notepad, and wont load in json reader in firefox I do not use SVG

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.