Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Account Recovery Key

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
more options

So, i transferred to my new PC I had a recovery key, and about a lifetime worth of passwords on my account. I exactly followed these steps:

Reset your password with your account recovery key

If you forgot your password and need to reset it, follow these steps.

   Click the Forgot your password? link on the sign-in page.
   Check your email and click the password reset link in it.
   Enter your account recovery key.
   Create a new password.
   Create a new account recovery key. 

Now, my recovery key became my new password and my account is blank. Great. Have a good time!

So, i transferred to my new PC I had a recovery key, and about a lifetime worth of passwords on my account. I exactly followed these steps: Reset your password with your account recovery key If you forgot your password and need to reset it, follow these steps. Click the Forgot your password? link on the sign-in page. Check your email and click the password reset link in it. Enter your account recovery key. Create a new password. Create a new account recovery key. Now, my recovery key became my new password and my account is blank. Great. Have a good time!

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.