Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Jus upgraded to latest version of Firefox and now I am unable to get to any website.

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 29 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do I go back to the last version of FIrefox. This version doesn't work on my machine.

How do I go back to the last version of FIrefox. This version doesn't work on my machine.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you show what you're getting? Did you try Firefox in Safe Mode? https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode#search104

Hữu ích?

more options

Try changing DNS over HTTPS (DoH) to "Off" or "Max Protection" and in Connection Settings change "Use system proxy settings" to "No proxy".

Hữu ích?

more options

Firefox 116 requires Windows 10 as the minimum and users on Windows 7 and 8 and 8.1 have been moved to Firefox 115 ESR.

It is possible that your firewall or other security software blocks or restricts Firefox without informing you, possibly after detecting changes (update) to the Firefox application. Remove all rules for Firefox from the permissions list in the firewall and let your firewall ask again for permission to get full, unrestricted, access for Firefox and other processes like the updater.

See:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.