Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Tìm hiểu thêm

Proxy reconnection issue

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jan

more options

Hello All,

On my Laptop I run Firefox and Ivanti VPN for Customer stuff.

I configured Firefox to use System Proxy configuration configuration.

When i start the Laptop, so no VPN enabled, and open Firefox. all good and fine.

I enable VPN, Firefox does not load any page, other Browser do. My manual workaround is now, to open the Firefox configuration, goto the Proxy settings. Then disable Proxy config, close the Proxy config, go back in and select System defaults.

I tried Waterfox and a fresh install of Firefox. Someone suggested to set this to true in about:config and it is set to true: "network.http.http2.move_to_pending_list_after_network_change"

My Firefox has version 122.0 (64-Bit)

Thank you in advance.

Hello All, On my Laptop I run Firefox and Ivanti VPN for Customer stuff. I configured Firefox to use System Proxy configuration configuration. When i start the Laptop, so no VPN enabled, and open Firefox. all good and fine. I enable VPN, Firefox does not load any page, other Browser do. My manual workaround is now, to open the Firefox configuration, goto the Proxy settings. Then disable Proxy config, close the Proxy config, go back in and select System defaults. I tried Waterfox and a fresh install of Firefox. Someone suggested to set this to true in about:config and it is set to true: "network.http.http2.move_to_pending_list_after_network_change" My Firefox has version 122.0 (64-Bit) Thank you in advance.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Jan said

I enable VPN, Firefox does not load any page

What is the specific message that you see when loading fails? Does it work if you wait long enough?

Try changing DNS over HTTPS (DoH) to "Off" or "Max Protection".

Hữu ích?

more options

The Error is "Network Timeout" see Screenshot.

When I set DNS over HTTPS I get another Error: "Die Verbindung zu firefox.dns.nextdns.io dauerte länger als erwartet." "The connection to firefox.dns.nextdns.io takes longer than expected"

Without DNS over HTTPS i see the same issue as before.

It seems like it never comes back. Always Error Messages.

Thank you for your help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.