Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Update seems to have removed the "restore previous session" button.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hello! After updating from 108 to 122, there's no restore previous session button. The recently closed tabs option only returned half of the tabs. Will this bug be repaired and how can I get back the tabs?

Hello! After updating from 108 to 122, there's no restore previous session button. The recently closed tabs option only returned half of the tabs. Will this bug be repaired and how can I get back the tabs?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Show your settings. I have the option checked. see screenshot Where did you get Firefox from?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.