Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Browsing history not clearing

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have changed Firefox's settings to both Delete cookies and site data when Firefox is closed and to Clear history when Firefox is closes. But after making these changes Firefox is still holding onto my browsing history.

I have changed Firefox's settings to both Delete cookies and site data when Firefox is closed and to Clear history when Firefox is closes. But after making these changes Firefox is still holding onto my browsing history.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Disabling "Remember browsing and download history" stops collection of new history but retains existing history until it is cleared manually (Ctrl+Shift+Del) or on close. Click the "Settings" button next to "Clear history when Firefox closes" and make sure that "Browsing & download history" is ticked.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Disabling "Remember browsing and download history" stops collection of new history but retains existing history until it is cleared manually (Ctrl+Shift+Del) or on close. Click the "Settings" button next to "Clear history when Firefox closes" and make sure that "Browsing & download history" is ticked.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.