Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Now warning Win10 crash on closing tab in Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Hi,

Firefox = 121.0.1 64-bit Win10 = 22H2 (19045.3930)

Not for the first time but the 3rd in the past few months I was closing a tab in Firefox and my PC immediately reset. No warning, just straight to blank screen as soon as I closed a tab (I had 4 open). Next thing I knew it was going through re-boot. No crash report in Firefox.

This last time I had Facebook open, I had a video in Facebook popped-out, it had finished playing and I went to close the FB tab.

Ian.

Hi, Firefox = 121.0.1 64-bit Win10 = 22H2 (19045.3930) Not for the first time but the 3rd in the past few months I was closing a tab in Firefox and my PC immediately reset. No warning, just straight to blank screen as soon as I closed a tab (I had 4 open). Next thing I knew it was going through re-boot. No crash report in Firefox. This last time I had Facebook open, I had a video in Facebook popped-out, it had finished playing and I went to close the FB tab. Ian.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try updating your graphics drivers from the manufacturer's site.

Does it still happen with hardware acceleration disabled?