Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My email header has vanshed from Firefox.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The top informational header for my Earthlink email has vanished on Firefox. I still receive email but cannot reply/forward via Firefox. a complete and correct Earthlink email is still found on internet and their website.

How do I get the header for my email back on Firefox?

Thank you.

Ron Coulter

The top informational header for my Earthlink email has vanished on Firefox. I still receive email but cannot reply/forward via Firefox. a complete and correct Earthlink email is still found on internet and their website. How do I get the header for my email back on Firefox? Thank you. Ron Coulter

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Show the issue.

Hữu ích?

more options

Note that it is possible that the website no longer supports Firefox 78.15.0, the latest for your Mac OS X 10.11.

You can check the Web Console for relevant messages.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.