Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how can I load bookmarks from saved favorites folder

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I reset my windows 10 installation thinking that it would be similar to a "backup and restore", but it wasnt. I wiped out nearly everything I had installed.

I hope that can learn how to load bookmarks from saved favorites folder.

Any help?

I reset my windows 10 installation thinking that it would be similar to a "backup and restore", but it wasn''t. I wiped out nearly everything I had installed. I hope that can learn how to load bookmarks from saved favorites folder. Any help?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Primary location used for the main profile that keeps your personal data (Root Directory on about:profiles) in the hidden "AppData\Roaming" location.

  • C:\Users\<user>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>

See also: