Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

[video can't be player because this file is corrupt][mp4 h264 yuv420p]

 • 3 trả lời
 • 1 gặp vấn đề này
 • 1 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi kilireg

more options

Open this url https://openfde.com/intro.mp4 and firefox shows "video can't be player because this file is corrupt".

Web Console logs: ``` Media resource https://openfde.com/intro.mp4 could not be decoded. intro.mp4

Media resource https://openfde.com/intro.mp4 could not be decoded, error: Error Code: NS_ERROR_DOM_MEDIA_DECODE_ERR (0x806e0004) Details: void mozilla::AppleVTDecoder::OnDecodeError(OSStatus): OnDecodeError:ffffcd9a intro.mp4 ```

`ffmpeg -i` with this video file: ``` Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '/path/to/intro.mp4':

 Metadata:
  major_brand   : isom
  minor_version  : 512
  compatible_brands: isomiso2avc1mp41
  encoder     : Lavf58.76.100
 Duration: 00:01:51.77, start: 0.000000, bitrate: 3243 kb/s
 Stream #0:0[0x1](eng): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(progressive), 4096x2304 [SAR 1:1 DAR 16:9], 3109 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 12800 tbn (default)
  Metadata:
   handler_name   : ?Mainconcept Video Media Handler
   vendor_id    : [0][0][0][0]
 Stream #0:1[0x2](eng): Audio: mp3 (mp4a / 0x6134706D), 48000 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s (default)
  Metadata:
   handler_name   : #Mainconcept MP4 Sound Media Handler
   vendor_id    : [0][0][0][0]

```

Chrome is fine.

Open this url https://openfde.com/intro.mp4 and firefox shows "video can't be player because this file is corrupt". Web Console logs: ``` Media resource https://openfde.com/intro.mp4 could not be decoded. intro.mp4 Media resource https://openfde.com/intro.mp4 could not be decoded, error: Error Code: NS_ERROR_DOM_MEDIA_DECODE_ERR (0x806e0004) Details: void mozilla::AppleVTDecoder::OnDecodeError(OSStatus): OnDecodeError:ffffcd9a intro.mp4 ``` `ffmpeg -i` with this video file: ``` Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '/path/to/intro.mp4': Metadata: major_brand : isom minor_version : 512 compatible_brands: isomiso2avc1mp41 encoder : Lavf58.76.100 Duration: 00:01:51.77, start: 0.000000, bitrate: 3243 kb/s Stream #0:0[0x1](eng): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p(progressive), 4096x2304 [SAR 1:1 DAR 16:9], 3109 kb/s, 25 fps, 25 tbr, 12800 tbn (default) Metadata: handler_name : ?Mainconcept Video Media Handler vendor_id : [0][0][0][0] Stream #0:1[0x2](eng): Audio: mp3 (mp4a / 0x6134706D), 48000 Hz, stereo, fltp, 128 kb/s (default) Metadata: handler_name : #Mainconcept MP4 Sound Media Handler vendor_id : [0][0][0][0] ``` Chrome is fine.

Giải pháp được chọn

The linked video plays for me on Windows 10 and Ubuntu 23.10.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

The linked video plays for me on Windows 10 and Ubuntu 23.10.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

more options

Is there more detail (info) in the Web Console (Command+Shift+K)?

more options

zeroknight said

The linked video plays for me on Windows 10 and Ubuntu 23.10. Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Yes it works with Troubleshoot Mode. And after I exit that mode and restart firefox again, the video could be played now! It's weird.

Anyway, thanks.