Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox will not open most websites, other browsers still open them. Firefox v121.0 64 bit. Problem started maybe 2 to 3 updates ago.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Firefox will not open most websites, other browsers still open them. Current version of Firefox v121.0 64 bit. Problem started maybe 2 to 3 versions ago. At this point I cannot use Firefox at all, but I really prefer it to any other browser. Please let me know what I need to change in settings or Please repair Firefox soon.

Thank you

Firefox will not open most websites, other browsers still open them. Current version of Firefox v121.0 64 bit. Problem started maybe 2 to 3 versions ago. At this point I cannot use Firefox at all, but I really prefer it to any other browser. Please let me know what I need to change in settings or Please repair Firefox soon. Thank you

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Can we get screenshots and examples of the issue?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.