Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Stop Files From Automatically Saved to Backup Folder

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi wingrider6

more options

If I download a .PDF file (or anything else) Firefox asks where I want to save the file and I can change the name of the file. The file is then downloaded to my selected folder on my PC. BUT a copy of the file, with original name, is also stored in my C: downloads folder. How can I stop that? I know how I can change the default folder but I do not want any default download folder, I want to be asked "Where?", "Name?" and the ONLY copy of download goes to that location.

If I download a .PDF file (or anything else) Firefox asks where I want to save the file and I can change the name of the file. The file is then downloaded to my selected folder on my PC. BUT a copy of the file, with original name, is also stored in my C: downloads folder. How can I stop that? I know how I can change the default folder but I do not want any default download folder, I want to be asked "Where?", "Name?" and the ONLY copy of download goes to that location.

Giải pháp được chọn

You can set browser.download.start_downloads_in_tmp_dir => true on the about:config page to make Firefox use the OS temp folder for downloads you open in an external application.

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can set browser.download.start_downloads_in_tmp_dir => true on the about:config page to make Firefox use the OS temp folder for downloads you open in an external application.

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

Hữu ích?

more options

This seems to take care of the problem. Rarely check Downloads folder but when do it's always full of "junk." Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.