Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why does Firefox stay on the Linkedin page

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Mr BO

more options

I'm up to the most current version of Firefox

120.0.1 (64-bit) Windows 11

For this and the last versions over a couple of years whenever I go to;

https://www.linkedin.com

Then try to go to any other page like https://nextdoor.com from a bookmark, it stays on linkedin.

If I enter the address by typing it in, it works.

I'm up to the most current version of Firefox 120.0.1 (64-bit) Windows 11 For this and the last versions over a couple of years whenever I go to; https://www.linkedin.com Then try to go to any other page like https://nextdoor.com '''''from a bookmark''''', it stays on linkedin. If I enter the address by typing it in, it works.

Giải pháp được chọn

I found the problem.

Turns out, I had both the uBlock Origin and the Duck Duck Go extensions installed. Having 2 site-filtering extensions will cause some web-sites to go squirrely.

Removed the DuckDuckGo extension and all is well again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I found the problem.

Turns out, I had both the uBlock Origin and the Duck Duck Go extensions installed. Having 2 site-filtering extensions will cause some web-sites to go squirrely.

Removed the DuckDuckGo extension and all is well again.