Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hovering over tabs when working on a differnt app/window

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
more options

I use to be able to work on one app/window and hover over multiple tabs to obtain brief details on the browser (tabs) as it sits behind the app/window I'm currently working on. Since about a week ago, this feature has gone away. Now I have to be on the browser to be able to hover over the tabs to obtain the info I need on the tabs. I do this to compare the order # that displays on the tabs for what I use it for. How do I get this feature back. I want to be able to hover over tabs to view the small details even when not currently on the browser itself. Please help.

I use to be able to work on one app/window and hover over multiple tabs to obtain brief details on the browser (tabs) as it sits behind the app/window I'm currently working on. Since about a week ago, this feature has gone away. Now I have to be on the browser to be able to hover over the tabs to obtain the info I need on the tabs. I do this to compare the order # that displays on the tabs for what I use it for. How do I get this feature back. I want to be able to hover over tabs to view the small details even when not currently on the browser itself. Please help.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.