Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube video stops playing video when an app goes fullscreen

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Is there a setting I can change that allows tabs to stay loaded and playing audio and video even if they are in the background?

Is there a setting I can change that allows tabs to stay loaded and playing audio and video even if they are in the background?

Giải pháp được chọn

Change widget.windows.window_occlusion_tracking.enabled to false in about:config then restart the browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Change widget.windows.window_occlusion_tracking.enabled to false in about:config then restart the browser.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.