Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox upgrade from 119 -> 120 results in “broken” screen capture

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

As of yesterday when I was running v119.0 I was able to screen capture streaming content from Hulu/Netflix etc, this morning after upgrading to v120.0 overnight, that capability is now lost. Video and still captures are just a black screen. Please fix!

As of yesterday when I was running v119.0 I was able to screen capture streaming content from Hulu/Netflix etc, this morning after upgrading to v120.0 overnight, that capability is now lost. Video and still captures are just a black screen. Please fix!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Could be about Widevine switching to hardware-based decryption (Widevine: Level 1). You can try a lower resolution.

Hữu ích?

more options

cor-el said

Could be about Widevine switching to hardware-based decryption (Widevine: Level 1). You can try a lower resolution.

I'm having this same problem (although I've also experienced it on one other browser, so it may not be Firefox-related) and this is not an acceptable solution. I flat-out will not accept a lower-quality experience in order to do something I could do just fine a couple of days ago.

Hữu ích?

more options

One workaround is to disable hardware acceleration.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.