Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Modifying the Settings UI

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I'm using Firefox for Windows and usually have a few set pages that appear every time I open a new window. Every now and again, I have to add, remove, or change one of these pages. The issue is that I have to see something like this whenever I want to change anything.

`https://link1.url.com/|https://link2.url.com/|https://link3.url.com/|https://link4.url.com/|https://link5.url.com/`

Naturally, whenever I open a new window in Firefox, this is automatically interpreted to open multiple pages. However, this way of displaying them is still inconvenient. I want to know if we can get something more like this.

https://link1.url.com/ https://link2.url.com/ https://link3.url.com/ https://link4.url.com/ https://link5.url.com/

Is there a way to edit the Settings UI to see a multi-line list with the ability to add, remove, or change these links individually? Thank you.

I'm using Firefox for Windows and usually have a few set pages that appear every time I open a new window. Every now and again, I have to add, remove, or change one of these pages. The issue is that I have to see something like this whenever I want to change anything. `https://link1.url.com/|https://link2.url.com/|https://link3.url.com/|https://link4.url.com/|https://link5.url.com/` Naturally, whenever I open a new window in Firefox, this is automatically interpreted to open multiple pages. However, this way of displaying them is still inconvenient. I want to know if we can get something more like this. [https://link1.url.com/] [https://link2.url.com/] [https://link3.url.com/] [https://link4.url.com/] [https://link5.url.com/] Is there a way to edit the Settings UI to see a multi-line list with the ability to add, remove, or change these links individually? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It might be easier to edit browser.startup.homepage in about:config instead. You can also formulate the list in a text editor and when you are ready, copy and paste it into the browser:

https://website1.com|
https://website2.com|
https://website3.com|

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.