Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Auto refreshing

  • 3 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Does anyone know how to stop a Facebook tab from auto refreshing?

Does anyone know how to stop a Facebook tab from auto refreshing?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Go to about:config and try changing accessibility.blockautorefresh to true.

Hữu ích?

more options

No, that won't help and, if you changed that preference, you should change it back to the default. You may be able to find a user script which blocks auto-refresh. To install and use it you will have to install the Greasemonkey extension or one of the other monkeys.

Hữu ích?

more options

Try to avoid user script extensions like Greasemonkey if you can help it.

If the above about:config setting works, you can target Facebook specifically by adding the following line to uBlock Origin's "My filters" section:

facebook.com##^meta[http-equiv="refresh"]

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.