Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I get my bookmarks menu star to display on my home page?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 171 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dak1220

more options

On my own computer, a Dell laptop running Windows 10, my Firefox 118 is customized to my satisfaction. In particular, in the upper right, from right to left, there are five icons: three lines for accessing a Firefox functions menu, a "puzzle piece" icon for accessing add-ons, a U-Block Origin icon for that ad blocker, a set of vertical lines that let me access some bookmarks and history settings, and a star that, when clicked, displays my whole bookmarks menu tree, showing a combination of individual URLs and URL folders that I saved there.

    Now I am trying to set up a new Dell laptop the same way. It's running Windows 11, and I cannot find a way to display that Firefox menu star. It's got the other star (the "save to favorites" star, farther to the left), but I cannot find a way to display that "show me my bookmarks" star. How do I get that icon to display?
On my own computer, a Dell laptop running Windows 10, my Firefox 118 is customized to my satisfaction. In particular, in the upper right, from right to left, there are five icons: three lines for accessing a Firefox functions menu, a "puzzle piece" icon for accessing add-ons, a U-Block Origin icon for that ad blocker, a set of vertical lines that let me access some bookmarks and history settings, and a star that, when clicked, displays my whole bookmarks menu tree, showing a combination of individual URLs and URL folders that I saved there. Now I am trying to set up a new Dell laptop the same way. It's running Windows 11, and I cannot find a way to display that Firefox menu star. It's got the other star (the "save to favorites" star, farther to the left), but I cannot find a way to display that "show me my bookmarks" star. How do I get that icon to display?

Giải pháp được chọn

In Firefox 87+ the Library and the Home button aren't present by default on the Navigation Toolbar and you need to drag them out of the Customize palette to the toolbar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can drag the Bookmarks Menu button Bookmark Menu icon (star on tray) that shows the bookmarks in a drop-down list and drag the Library button that gives access to recent bookmarks and history from the Customize palette to the Navigation Toolbar. The Bookmarks Menu button has a "View bookmarks sidebar" menu item.

See "How do I add the Bookmarks Menu button to the toolbar?"

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

In Firefox 87+ the Library and the Home button aren't present by default on the Navigation Toolbar and you need to drag them out of the Customize palette to the toolbar.

Hữu ích?

more options

Mission accomplished. Using the "toolbars>>customize toolbars" path led me to the icon I wanted, and I dragged and dropped it into the right spot. But I wish that Firefox would start putting the house (home) icon and bookmarks menu star in the right place by default. I wonder why they aren't getting more requests to do that?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.