Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unwanted notification

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Greetings: I'm getting an Intellius notification and advert pop-up that won't stop even after I touched "disable notifications from Intellius" on the notification. It began after going to Intellius website briefly the other day. I've clicked disable Intellius notifications several times to no avail. Thank you for any feedback.

Greetings: I'm getting an Intellius notification and advert pop-up that won't stop even after I touched "disable notifications from Intellius" on the notification. It began after going to Intellius website briefly the other day. I've clicked disable Intellius notifications several times to no avail. Thank you for any feedback.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That sounds like it coming from your subscription to that site itself not from Firefox - do a search online for "Intellius notification" and there should be a link to what your asking about.

Hữu ích?

more options

Current Firefox version partition cross-site cookies and this means that if you disable Intellius on one website this only works for this website and not for all others. You will have to use a content blocking extension to suppress such ads.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.