Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Windows Copy/Paste breaks after copying anything from Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi harrison.shane

more options

Ever since switching to Windows 11 I've had an issue with Firefox. Any time I copy something in Firefox, be it image, article text, or even a url from the address bar, I cannot paste it anywhere, and my copy and paste stops working. The only way to fix it is to close Firefox, and then run rdpclip.exe as an administrator. I've confirmed the issue only occurs if I try copying from Firefox, as it doesn't happen in Edge.

Does anyone know what might be causing this. It's very frustrating.

Ever since switching to Windows 11 I've had an issue with Firefox. Any time I copy something in Firefox, be it image, article text, or even a url from the address bar, I cannot paste it anywhere, and my copy and paste stops working. The only way to fix it is to close Firefox, and then run rdpclip.exe as an administrator. I've confirmed the issue only occurs if I try copying from Firefox, as it doesn't happen in Edge. Does anyone know what might be causing this. It's very frustrating.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Oh, I cannot edit my post, but I have tried disabling my few add-ons just to be sure one of them wasn't causing it and that didn't help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.