Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

open links from sidebar in new tab with ctrl without switching to it immediately

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When you open a link from the sidebar while holding ctrl, firefox opens it in a new tab and switches to it immediately; whereas when you click a link from a webpage with ctrl, it does not switch to the new tab (unless you hold shift as well, or check "When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately" in settings > general > tabs). I would like if firefox does not automatically switch to opened links from the sidebar (history, bookmark, etc.), when I open them with ctrl? (I know I can hold shift to do that, but I was wondering if there might be a preference in about:config to change the reverse this behaviour for sidebars)


Thanks, Ibr.

When you open a link from the sidebar while holding ctrl, firefox opens it in a new tab and switches to it immediately; whereas when you click a link from a webpage with ctrl, it does not switch to the new tab (unless you hold shift as well, or check "When you open a link, image or media in a new tab, switch to it immediately" in settings > general > tabs). I would like if firefox does not automatically switch to opened links from the sidebar (history, bookmark, etc.), when I open them with ctrl? (I know I can hold shift to do that, but I was wondering if there might be a preference in about:config to change the reverse this behaviour for sidebars) Thanks, Ibr.

Giải pháp được chọn

For bookmarks you can change browser.tabs.loadBookmarksInBackground to true. There is no such setting for history but you can drag and drop links into the tab bar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

For bookmarks you can change browser.tabs.loadBookmarksInBackground to true. There is no such setting for history but you can drag and drop links into the tab bar.

Hữu ích?

more options

I have set browser.tabs.loadBookmarksInBackground to true, but it seems to work for the history sidebar too (not for sync tabs). Are you sure this only works for bookmark sidebar? By the way, I am using Firefox Developer Edition.

Hữu ích?

more options

I was getting confused with browser.tabs.loadBookmarksInTabs which is limited to bookmarks like its name implies.

Hữu ích?

more options

This could also be about browser.tabs.loadInBackground for normal links whereas browser.tabs.loadBookmarksInBackground is about tabs.

You can toggle the default action for opening a link in the background by holding down the Shift key when you use Ctrl plus left-click or middle-click a link.

  • browser.tabs.loadInBackground (normal links)
  • browser.tabs.loadDivertedInBackground (javascript)
  • browser.tabs.loadBookmarksInBackground (bookmarks)
  • browser.search.context.loadInBackground (context menu: Search)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.