Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Toolbars: I want to increase the font size of the top header text, specifically the bookmarks toolbar, search bar, and tab titles. The text is too small for me to read.

  • 1 trả lời
  • 7 gặp vấn đề này
  • 90 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I want to increase the font size of the top header text, specifically the bookmarks toolbar, search bar, and tab titles. The text is too small for me to read.

I want to increase the font size of the top header text, specifically the bookmarks toolbar, search bar, and tab titles. The text is too small for me to read.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The following answer may help. If it doesn't, you can create a file userChrome.css to set font sizes. The setting layout.css.devPixelsPerPx also affects the size of content in web pages so you may need to change your default zoom setting to offset that.

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1415257#answer-1584444