Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Remove empty toolbar in Firefox

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 36 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi samtuke

more options

Seems like in a recent upgrade an additional empty toolbar row was added to Firefox. How to remove it? When I view "Customize toolbars" I see the following page. How to remove the additional empty toolbar? I've read other answers to this problem here and see no way to execute those instructions. Thanks!

Seems like in a recent upgrade an additional empty toolbar row was added to Firefox. How to remove it? When I view "Customize toolbars" I see the following page. How to remove the additional empty toolbar? I've read other answers to this problem here and see no way to execute those instructions. Thanks!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

That looks like a Bookmarks Toolbar. Right-click a toolbar or the 3 bar menu and you will see Bookmarks Toolbar >> 3 options including Never.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

That looks like a Bookmarks Toolbar. Right-click a toolbar or the 3 bar menu and you will see Bookmarks Toolbar >> 3 options including Never.

more options

@Terry in the picture the dotted border rectangular area is empty.

That is a second row for icons but contains nothing. That is the area I would like to hide.

more options

I can see that you have moved the "Bookmarks Toolbar Items" control to the overflow area on the Navigation Toolbar what would leave an empty Bookmarks Toolbar.

Did you check that the Bookmarks Toolbar is hidden like posted above ? You can check this on the customize page via the bar at the bottom or via the right-click menu on the Navigation Toolbar.

more options

Removing the bookmarks toolbar worked, thanks!