Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have an empty line on my toolbars that I'd like to get rid of. Right-clicking does not pull up any options, so how would I do this?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have a four-line toolbar. The fourth line is completely empty, so I'd like to remove it. I tried right-clicking to pull up a menu, but nothing appears. How can I remove this empty line? The empty line appeared just now after I disabled a Bing toolbar. I probably will eventually uninstall the Bing toolbar, but I hope the empty line is not there until I do that. Thanks much.

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Do you see that toolbar listed in View > Toolbars ?


more options

Thanks for the quick response. I noticed that my Yahoo toolbar was not being displayed. It just so happens that at one point, I exited Firefox and then went back in later. When I went back in, the 'empty' line was populated by the Yahoo toolbar.