Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

website problems after update

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

HI! I posted earlier about problems accessing websites after updating the browser to 115.2.0 esr. Earlier in the day I had accessed these websites with no problems .... now after the update installed, shopify is trying to validate whether I am a human and verify the browser. Resulting in an endless loop of identifying myself as a human and it trying to validate the browser.

HI! I posted earlier about problems accessing websites after updating the browser to 115.2.0 esr. Earlier in the day I had accessed these websites with no problems .... now after the update installed, shopify is trying to validate whether I am a human and verify the browser. Resulting in an endless loop of identifying myself as a human and it trying to validate the browser.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

more options

It still happens in troubleshoot mode.

more options

Hi

Do you have any add-ons installed in Firefox?

more options

Locking this thread. Please continue here: