Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

page going to white blank

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jimmy.wick90

more options

while I am using Facebook, frequently the page goes to white blank, and after a few seconds back to normal, this problem is only found using Facebook in Firefox.

while I am using Facebook, frequently the page goes to white blank, and after a few seconds back to normal, this problem is only found using Facebook in Firefox.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

more options

What's that trouble shoot mode? I'm just browsing

more options

If your feed is blank, close and reopen Facebook to refresh your Feed. If that doesn't work, please learn how to report a problem with Facebook.