Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accidentally removed the "X" from the tools in the top left

more options

How do I get it back? I cant find it anywhere.

How do I get it back? I cant find it anywhere.

Giải pháp được chọn

Hi, was it the Stop/Reload button? (The Stop/Reload button shows an X while the page is loading, and then a circling arrow after the page has finished loading.)

If you removed that button from the toolbar, you should be able to re-add it from the Customize tab. More info on how to get in there: Customize Firefox controls, buttons and toolbars.

Success?

P.S. This forum does not accept email replies, so please follow up in your question here at: https://support.mozilla.org/questions/1419629

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, was it the Stop/Reload button? (The Stop/Reload button shows an X while the page is loading, and then a circling arrow after the page has finished loading.)

If you removed that button from the toolbar, you should be able to re-add it from the Customize tab. More info on how to get in there: Customize Firefox controls, buttons and toolbars.

Success?

P.S. This forum does not accept email replies, so please follow up in your question here at: https://support.mozilla.org/questions/1419629