On Monday September 25th from 10PM EDT - 12AM EDT (2AM UTC - 4AM UTC on September 26th), we will be performing system maintenance on the Firefox Accounts databases for two hours. During the maintenance window, there will be brief periods of a few minutes where users will not be able to login to their accounts. Please try again at a later time.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot launch google search from firefox web browser

more options

bold textI cannot launch google search from my firefox web browser

'''bold text'''I cannot launch google search from my firefox web browser

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

What URL are you using? Screenshot of the issue.

Hữu ích?

more options

Is the problem accessing the site directly, for example, clicking a link to https://www.google.com/ or using a bookmark or typing in the address bar, etc.?

Or is the problem that when you try to submit a search through the address/search bar, that you get results on a completely different site (search hijack)?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.