Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook not showing data and date on every post on Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I noticed that on Facebook there is not shown data and time on every post. Some posts show this info, the other don't. I cleared cookies, deleted Facebook from history but it didn't help. On Chrome everything is showing normally. I put Firefox in solving problems mode, with add-ons off, it didn't help too. Any solutions?

I noticed that on Facebook there is not shown data and time on every post. Some posts show this info, the other don't. I cleared cookies, deleted Facebook from history but it didn't help. On Chrome everything is showing normally. I put Firefox in solving problems mode, with add-ons off, it didn't help too. Any solutions?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can follow the discussion in this thread:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can follow the discussion in this thread: