Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keeper extension for Firefox

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi joewvicars

more options

I cannot install the Keeper extension for firefox on version 113.0.1. I get an error "Download failed. check your connection". I have successfully installed the extension on other browsers on the same desktop computer, and on Firefox earlier versions on other computers at home.

I cannot install the Keeper extension for firefox on version 113.0.1. I get an error "Download failed. check your connection". I have successfully installed the extension on other browsers on the same desktop computer, and on Firefox earlier versions on other computers at home.

Giải pháp được chọn

What security software are you running? Try the same steps under a different Windows account.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

So you're going to the add-on site and then clicking Add to Firefox. At what point do you get the error?

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

Yes, this is on a Dell 660 running Windows 10. The error occurs after clicking the "add to Firefox" button. There is a short delay, then a message (in a red box) says "Download Failed. Check your connection". I've been working with Keeper support, tried their suggestions such as clearing history, to no avail. I've successfully added the Keeper extension on slightly older versions of Firefox on two other desktops, one using Windows 11, the other Windows 10. I'm ready to uninstall Firefox on the Dell 660 and install an older version (e.g.112.whatever), but if you have other suggestions, I'm open to trying them.

more options

Giải pháp được chọn

What security software are you running? Try the same steps under a different Windows account.

more options

Logging in with a different windows account worked. Go figure! Thanks a bunch, I really didn't want to go back to an older version of Firefox.