Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

keeper add-on

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

My keeper add-on needs me to enable permissions for a new feature (Access Browser Activity while Navigating), but I can't find anywhere to enable that permission. In my add-on manager page in firefox it lists the Keeper extension, but gives no option to enable the needed permission. Can anyone help me out?

My keeper add-on needs me to enable permissions for a new feature (Access Browser Activity while Navigating), but I can't find anywhere to enable that permission. In my add-on manager page in firefox it lists the Keeper extension, but gives no option to enable the needed permission. Can anyone help me out?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You will need to contact the Addon developer for support issue with their Addon.

Hữu ích?

more options

People are still welcome to try and ask for help with Extensions here.

Hữu ích?

more options

If this is an optional permission, it should be available on the Add-ons page:

Command+Shift+A

In the left column, click Extensions

On the right side, find Keeper and click the title to open its Details panel.

Look for "Details" and "Permissions" should appear next to it on that same row (see below screenshot).

Click "Permissions" to see what controls you have to manage the add-on's permissions. Is it listed here?

Hữu ích?

more options

This is a new permission in Keeper Password Manager so you are asked before updating. Allowing the update grants the necessary permissions with no further action required. If you canceled the update, you can manually check for updates and you will be asked again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.