Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

AdBlockPlus is no longer blocking ads after 5/12/23 update

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi anne2237

more options

I have AdBLockPlus (free version) installed and have not had any issues until today. Firefox did some updates and now the Add-In is no longer working. I have checked that it is specifically turned on for the websites I'm visiting and I've tried turning it off and back on to no avail.

I have AdBLockPlus (free version) installed and have not had any issues until today. Firefox did some updates and now the Add-In is no longer working. I have checked that it is specifically turned on for the websites I'm visiting and I've tried turning it off and back on to no avail.

Giải pháp được chọn

Thanks, I see that AdBlockPlus was last updated on May 3.

I seem to have solved it myself. I turned off the extension and then turned it back on, and then I closed down Firefox and restarted it (for the second time since the update) and now it's working.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Have you checked whether there is an update for the extension?

more options

Giải pháp được chọn

Thanks, I see that AdBlockPlus was last updated on May 3.

I seem to have solved it myself. I turned off the extension and then turned it back on, and then I closed down Firefox and restarted it (for the second time since the update) and now it's working.