Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't access Spotify website.

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

For some reason I can't access the Spotify website (spotify.com or https://open.spotify.com/). I get this error message:

Page not found - We can’t seem to find the page you are looking for. Any ideas? This is infuriating. I'm on a Mac running Ventura and the newest version of Firefox. Thanks.

For some reason I can't access the Spotify website (spotify.com or https://open.spotify.com/). I get this error message: Page not found - We can’t seem to find the page you are looking for. Any ideas? This is infuriating. I'm on a Mac running Ventura and the newest version of Firefox. Thanks.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Clear the browser cache and cookies

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Clear the browser cache and cookies

more options

I guess that was a "duh" moment for me. Not sure why I didn't think about that before I posted, but yes, thanks ! :)

more options

Note that 111.0 is outdated, current is 112.0.2 and 113.0 is scheduled for released this Tuesday.

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?