Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

File Uploader Not Responding

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi willjoe24421

more options

Everytime I try to upload a file to my desktop, Firefox gives me the message File Uploader Not Responding then gives me the option to close or wait. if I wait, nothing changes.

Everytime I try to upload a file to my desktop, Firefox gives me the message File Uploader Not Responding then gives me the option to close or wait. if I wait, nothing changes.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Send files Click the Firefox Account icon in the toolbar. Click Select files to upload and select the files you want to send. Set an expiration and password (optional) for your files. By default, the link will expire after one download or one day. Click Upload. Copy the link and send it to your recipient.

Regards, Will