Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to permanently delete my passwords from Mozilla

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to permanently delete my passwords from Mozilla. Mozilla claims there are none stored, but it fills out all registrations independently. No other browser does that.

I want to permanently delete my passwords from Mozilla. Mozilla claims there are none stored, but it fills out all registrations independently. No other browser does that.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hey Jo,

Here is how to delete a site from the saved passwords list:

1. Go to Tools | Options | Security Panel 2. Under the Passwords section, select Saved Passwords 3. Find the site you want to remove on the list. Select it. 4. Click Remove . Select OK to close that window

Please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Hữu ích?

more options

What you are seeing may be 'autofill' rather than passwords.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/control-whether-firefox-automatically-fills-forms

Hữu ích?

more options

You can delete logins.json and key4.db in the Firefox profile folder to remove all password stored in Firefox.

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.