Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Private Window Remembring Site, Maybe

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Zyxian

more options

Hi All.

If I use a Private Window and start typing a URL of a site I visited before in Private, right after I type the first 2 of 9 letters, it fills in the other 7 letters.

Is Firefox remembering that site or is my default search engine, DuckDuckGo?

Zyxian

Hi All. If I use a Private Window and start typing a URL of a site I visited before in Private, right after I type the first 2 of 9 letters, it fills in the other 7 letters. Is Firefox remembering that site or is my default search engine, DuckDuckGo? Zyxian

Giải pháp được chọn

Did you close all open PB mode windows beforehand because all PB mode windows share the same session data that only gets purged when all PB mode windows are closed (or Firefox is closed)?

Did you ever visit such a website before in normal mode or have bookmarked such a webpage?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Did you close all open PB mode windows beforehand because all PB mode windows share the same session data that only gets purged when all PB mode windows are closed (or Firefox is closed)?

Did you ever visit such a website before in normal mode or have bookmarked such a webpage?

more options

<said in my best Homer> D'OH!!! Yea - I forgot I had bookmarked it. Thank you.